Ajudamsele.webnode.es


Electroquímica

 

En les reaccions d’oxidació-reducció també s’hi poden aplicar càlculs estequiomètrics en els quals intervindrà la càrrega elèctrica que haurà circulat. Experimentalment s’ha determinat que 1 mol d’electrons són 96 500 C, valor que es coneix com a constant de Faraday (F):

 

F = 96 500 C·mol-1

 

Quan, a més de la càrrega elèctrica (Q), apareixen altres magnituds, com ara la intensitat (I) o el temps (t), cal aplicar:

 

Q = I·t