Ajudamsele.webnode.es


Concepte d'oxidació i reducció

 

Un element s’oxida quan perd electrons.

 

Un element es redueix quan guanya electrons.

 

Un procés d’oxidació comporta simultàniament un procés de reducció. Per tant, les reaccions d’oxidació-reducció (reaccions redox) són reaccions de transferència d’electrons.

 

Un agent oxidant provoca una oxidació mentre que ell es redueix, per exemple, en la següent reacció, l’ió permanganat guanya electrons, es redueix, per tant actua com agent oxidant:

 

Un agent reductor provoca una reducció mentre que ell s’oxida, per exemple, en la següent reacció l’ió sulfur perd electrons, s’oxida, per tant actua com agent reductor