Ajudamsele.webnode.es


Història

 

Estructura de l'examen

 1. Cada prova tindrà dues opcions (A i B) perquè l’alumnat en triï una.
 2. Cada opció constarà de dos exercicis.
 3. Cada opció inclourà un exercici d’un tema anterior al 1936 (temes 1, 2 i 3) i un exercici d’un tema posterior a 1936 (temes 4, 5 i 6). El temari és:
  • Tema 1. La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931)
  • Tema 2. El catalanisme polític: precedents, aparició i evolució (1833-1931)
  • Tema 3. La Segona República (1931-1936)
  • Tema 4. La guerra civil ( (1936-1939)
  • Tema 5. El franquisme (1939-1975)
  • Tema 6. La transició i la democràcia (1975-1986)
 4. Cada opció inclourà un exercici referit en concret a la Història de Catalunya.
 5. Cada opció tindrà un exercici amb qüestions referides a un text i un exercici amb qüestions referides a una font no textual (mapa, organigrama, gràfic, sèrie estadística, fotografia, etc.).
 6. Cada exercici valdrà 5 punts i inclourà 2 preguntes, la primera subdividida en tres qüestions i la segona en dues de les quals l’alumne n’haurà de contestar només una.
 7. Les dues qüestions de cada exercici respondran a l’esquema següent:
  A la primera pregunta es demanarà, mitjançant tres qüestions (a), (b) i (c):
  1. La descripció de la font (especificant el tipus de font i de què tracta).
   • Descrigui de quin tipus de font es tracta (si d’un text, una gràfica, un mapa, etc.).
   • Si es tracta d’un text, caldrà que sàpiga distingir el seu origen entre les fonts primàries o històriques (les contemporànies dels fets) i les secundàries (documents elaborats posteriorment als fets).
   • Quant al seu contingut, els textos es classificaran en tant que textos polítics (constitucions, discursos, lleis, decrets, etc.), econòmics, socials, culturals, historiogràfics, etc.
   • Després de classificar el text, l’alumnat haurà d’explicar breument de què tracta. Cal tenir en compte que no se li pregunta el resum del contingut del text, sinó que expliqui en una o unes poques frases la idea fonamental.
   • Si la font es refereix a un mapa, gràfic, sèrie estadística, etc., l’alumnat haurà de dir de quina font es tracta (una sèrie estadística referida a…) i descriure breument de què tracta. Cal tenir en compte que se li pregunta que expliqui en una o unes poques frases la idea fonamental.
  2. La contextualització de la font.
  3. L’anàlisi d’algun o alguns aspectes rellevants de la font.
  En total la pregunta valdrà 2’5 punts, distribuïts de la següent manera: 1a) 0’75 punts. 1b) 0’75 punts. 1c) 1 punt
  A la segona pregunta es demanarà que l’alumnat sintetitzi alguns aspectes del tema en el qual inscriu el contingut de la font proposada, a través d’una qüestió que haurà d’escollir entre dues proposades (a) i (b).
  En total la pregunta valdrà 2’5 punts, que correspondran a la qüestió a) o b) que l’alumne hagi decidit contestar. 
 8. Entre les preguntes dels dos exercicis de cada opció es procurarà, en la mesura del possible, que hi hagi un equilibri entre aspectes polítics, socials i econòmics.

amunt

  Criteris generals d'avaluació
 1. L’alumnat haurà de respondre les qüestions referides a cada font amb correcció, concreció i claredat, i haurà de definir i explicar els conceptes i aspectes fonamentals.
 2. En tots els exercicis es valorarà la comprensió de conceptes històrics i les capacitats d’anàlisi de fonts i de comunicació o síntesi de coneixements històrics.
 3. En els exercicis amb suport no textual (mapa, gràfic, quadre estadístic, organigrama, esquema, il·lustració, fotografia, etc.) es valorarà especialment, entre d’altres aspectes concretats a les preguntes, les capacitats d’identificar i definir conceptes així com la d’establir relacions.
 4. Es qualsevol cas es tindran en compte els següents aspectes generals: la claredat conceptual, l’ordre lògic i el rigor en l’exposició, la capacitat d’argumentació, comprensió i comunicació dels coneixements, la riquesa del llenguatge (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic de la història), la correcció gramatical, la presentació, la cal•ligrafia llegible i altres aspectes procedimentals pertinents a aquest tipus de prova.