Ajudamsele.webnode.es


Entalpia d'enllaç

 

L’energia d’enllaç és l’energia necessària per trencar un enllaç covalent entre dos àtoms.

 

 

H° = H° (enllaços trencats) – H° (enllaços formats)