Ajudamsele.webnode.es


Termodinàmica i Termoquímica

 

Q=U+W

 

Q>0 Rep energia

Q<0 Cedeix energia

 

W>0 S'expandeix

W<0 Es comprimeix

 

P·V=2/3·N·ec=(n·m·v2)/3

ec=3k/2 ·T = 1/2 m v2

K=R/Nombre d'àtoms

 

Procés isobàric (èmbol) Pressió constant

Qp=n·Cp·t

W=P·v

Cp-Cv=R

 

Procés isocor (hermètic) Volum constant

Qv=n·Cv·t

W=0