Ajudamsele.webnode.es


Els progressos de la indústria

 

Canvi energètic i avenços tecnològics

Sorgiren noves fonts d'energia: electricitat i petroli que van permetre vèncer un dels principals obstacles per a la industrialització espanyola al segle XIX: la manca de fonts d'energia competitives a causa de la manca qualitatòria del carbó autòcton.

La invenció del transformador va permetre mecanitzar progressivament la quasi totalitat de la producció industrial. Progressos tècnincs en la mecànica de motors van obrir a Espanya, el primer terç del segle XX, a una nova revolució de transport: l'automòbil. Cal destacar l'invenció del telèfon i de les emission de ràdio.

Creixement industrial

Catalunya va mantenir la posició centra en la indústria tèxtil.

Gràcies a la fabricació de fertilitzants, medicaments, pintures, ... la indústria siderúrgica biscaïna va créixer considerablement i l'any 1902 es van crear els Altos Hornos de Vizcaya. Això va estimular el sorgiment de noves indústries, cal destacar el ràpid creixement de la indústria elèctrica, l'automòbil i la dels electrodomèstics, a més es va consolidar la indústria del ciment.

A Catalunya

Catalunya va mantenir la posició centra en la indústria tèxtil. La indústria catalana es va diversificar: indústria bàsica i indústria lleugera.

L'increment del sector elèctric va ser un dels grans canvis d'aquest període. A Catalunya sorgiren les primeres multinacionals. L'increment de la renda espanyola va contribuir a augmentar la demanda i el comerç amb la resta d'Espanya(Cat). El nucli industrial es localitzava a Barcelona. La banca catalana va entrar en una crisi profunda, creant una dependència amb la banca madrilenya i basca.

La millora de les comunicacions

Es milloraren les carreteres, tot hi que no se'n construiren gaires de noves. Tambés es van crear noves xarxes (tramvia i metro) tot això financiat per l'Estat

L'intervencionisme de l'Estat

Al primer terç del segle XX hi va haver una gran intervenció de l'Estat, s'elevà el proteccionisme; es va iniciar amb la promulgació d'un aranzel duaner. El cas més exagerat de proteccionisme fou el del carbó, ja que l'administració obligava a consumir carbó Espanyol.

Les mesures protectores van afectar negativament l'economia, ja que van mantenir una indústria amb una productivitat baixa i poc competitiva, però també van tenir efectes positius, com ara fomentar la indústria nacional i l'articulació del mercat interior.