Ajudamsele.webnode.es


Ciències de la Terra

Més informació: eps.udg.edu/ctma/

Estructura de l'examen

La prova consisteix en:

 • DUES preguntes comunes , una de 3 punts i una altra de 2 punts.
 • DUES sèries de preguntes (A o B), a escollir-ne una que estarà formada per dos preguntes: una de 3 punts i una altra de 2 punts.

L’examen (part comuna i opció A o B) es puntuarà entre 0 i 10 punts.
La puntuació màxima de cada exercici, en cada una de les opcions i per tots els exercicis, va indicada al inici de cada pregunta.
La part comuna té una puntuació total de 5 punts i la part optativa també te una puntuació total de 5 punts.
En tots les casos, cada pregunta estarà constituïda per tants apartats com punts valgui, de forma que cada apartat sempre valdrà 1 punt. Alguns apartats poden estar subdividits.

Continguts:
Els continguts de la matèria es poden consultar en el portal "CURRÍCULUM I ORGANITZACIÓ" de la Direcció General de l¡'Educació Bàsica i el Batxillerat (https://www.xtec.cat/edubib) dins els apartats Ensenyaments → Batxillerat → Currículum → Ciències de la terra i del medi ambient.

En els exercicis i apartats de les proves, es pot recollir qualsevol tipus de contingut de la matèria de segon curs de Batxillerat (Decret 142/2008, DOGC. 5183, del 29/7/2008), tot i que aquests poden estan fonamentats en els continguts de primer curs, que cal conèixer per respondre les preguntes que es poden formular.

Tipologia de les preguntes:
El format de les preguntes poden ser qüestions obertes, comentaris de text, interpretació de mapes, interpretació de gràfics, resolució de problemes, etc

Els continguts de les preguntes respondran a valorar que els estudiants hagin adquirit:

 • Coneixements: l’alumnat ha de saber explicar, descriure, identificar, classificar, relacionar, etc.
 • Capacitat d’anàlisi: l’alumnat ha de saber fer una interpretació o lectura de dades referents a mapes (topogràfics, geològics senzills, mapes temàtics en general), talls geològics senzills, gràfics, taules, etc.
 • Capacitat d’aplicació: saber realitzar gràfics, esquemes, dibuixos, diagrames, mapes talls senzills, etc. Aplicar càlculs numèrics per a la resolució de problemes.
 • Valoració de situacions: saber avaluar efectes de la gestió, planificar situacions segons els processos actuants (obtenció de recursos, riscos, impactes, etc.) establir comparacions, etc.

Dins de cada contingut les preguntes poden tractar sobre els cinc aspectes següents:

 • Conceptes bàsics del funcionament del sistema
 • Recursos
 • Riscos
 • Impactes
 • Gestió

amunt

  Criteris generals d'avaluació

Els items generals a avaluar coincideixen amb els objectius fixats en relació amb la temàtica de la matèria: coneixement, comprensió, aplicació, anàlisi i valoració crítica, lectura, interpretació i elaboració de mapes, taules i gràfics.

Es valorarà tant el contingut de les respostes com la seva claredat conceptual, l’ordre lògic i el rigor en l’ús de la terminologia científica.

En el cas que una pregunta plantegi una resposta que tingui una probabilitat molt alta de ser contestada correctament a l’atzar, no es donarà puntuació total si no es dóna o justifica la raó de la resposta.

Els problemes (si hi figuren) no demanen la realització de càlculs llargs; s’hi valorarà l’exposició dels passos seguits (raonaments i càlculs). Els càlculs s’han de resoldre correctament i sense errades. Si l'exercici no està totalment resolt es puntuarà en funció de les parts realitzades.

En les respostes obertes cal que l’alumnat mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l’alumnat diu (i no solament el que hauria de dir o simplement es deixa) i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió. Les respostes han de tenir relació directa amb la pregunta formulada.

Les respostes errònies poden influir en la qualificació final d’una pregunta concreta de la qual forma part la resposta.

amunt

  Informació addicional de la matèria

Per a la realització d'alguns exercicis es recomanable que l'alumne porti un regle o escaire d'uns 20 cm de llargada, un transportador d'angles, llapis de colors i una calculadora científica, però no s'autoritzarà l'ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.