Ajudamsele.webnode.es


Registres

Cientificotècnic: sempre en assaigs científics, tractats destinats a l'ensenyament superior, tesis, preparació de conferències,... S'ha de tenir en compte que poden ser més o menys divulgatius (destinats a un públic més ampli o més especialitzat). El seu domini requereix un cert nivell cultural. Oral, no espontani. Grau de formalitat alt. Hi abunden tecnicismes, tendeix a la universalitat. Formes textuals: explicatives, descriptives, argumentatives i expositives.

 

Estàndard: a disposició de tots els parlants, no aporta informació suplementària. Grau de formalitat: formal, sense caure en el cultisme ni la familiaritat.

 

Literari: alta elaboració lingüística, ús de figures retòriques, es potencia l'efecte connotatiu de les paraules.

 

Col·loquial: Oral, espontani (també en notes personals), repetitiu, poc exacte, poc precís, ús de formes verbal no oficials.

 

Vulgar: Es refereixen a temes tabús, oral, baixa formalitat, lèxic ple de mots grollers, rebuig d'eufemismes.