Ajudamsele.webnode.es


Oracions subordinades

Oracions subordinades substantives -----> Poden ser substituides per "això"

 

-d'infinitiu ------> M'espanta conèixer tants detalls dels fetsSobordinada substantiva d'infinitiu en funció de subjecte

 

 

-de relatiu ------> Mai no sabràs de quin peu calçaSubordinada substantiva de relatiu en funció de CRV

                 · Cal dir pronom relatiu.  de quin --------> pron. relatiu de CRV

 

 

-sense tipus (només cal dir la funció) --------> Ens han comentat que avui no hi era. Subordinada substantiva en funció de CD

                · que -------> no func. (conjunció)

 

 

 

Anar amb compte amb les subordinades en funció de C.adjectiu (costen de veure)

No estava gens contenta del que havíeu fet --------> C.adj

 

 

 

Subordinades adjectives o de relatiu -------> Equivalen a un adjectiu / necessiten un antecedent / fan la funció de CN / cal dir la funció del pronom

 

Va venir aquella noia que et coneixia --------> Subordinada adjectiva en funció de CN. Que--->pronom relatiu en funció de subjecte

 

 

La pel·lícula que em vist era en blanc i negre --------> Subordinada adjectiva en funció de CN. que-----> pronom relatiu en funció de CD

 

 

Vas venir el mateix dia en què vaig arribar --------> Subordinada adjectiva en funció de CN. en què-----> pronom relatiu en funció de CCT

 

 

Les senyores de les quals parleu ja no viuen en aquest edifici --------> Subordinada adjectiva en funció de CN. de les qual ---->pronom relatiu en funció de CR

 

 

Subordinades adverbials -------------> Equivalen a un adverbi

 

Temporals: abans que, quan, mentre// Signarem el contracte abans que es repensi

 

 

Locatives: on// Van anar on tu els vas recomanar

 

 

Modals: com, com si, segons//Camina com si estigués borratxa

 

 

Causals: perquè, ja que, com que, atès que// Han suspès l'excursió perquè plou

 

 

Finals: perquè, a fi que, per tal que// Han posat un ciri a santa Rita perquè demà faci bó

 

 

Consecutives: tan ... que, massa/prou... perquè// Plovia tan intensament que van suspendre l'excursió

 

 

Comparatives: més... que, tan... com, menys... que// Darrerament canta menys que abans

 

 

Concessives: encara que, malgrat que//Sortirem d'excursió encara que no faci bó

 

 

Condicionals: si, en cas que, posat que//Si fa bon temps, sortirem d'excursió