Ajudamsele.webnode.es


Anglès

 

Estructura de l'examen

L'examen de llengua anglesa consta de les tres parts següents:

Parts de l’examen Duració Valor
Comprensió d’un text oral 30 minuts 20 % de la nota
Comprensió escrita 60 minuts 40 % de la nota
Expressió escrita 40 % de la nota

Les preguntes i instruccions de l'examen són formulades en anglès i hauran de ser respostes en anglès sense ajut del diccionari ni de cap altre material didàctic.

Comprensió d'un text oral
La prova utilitza un text de dificultat mitjana autèntic o semi-autèntic (text amb característiques bàsiques d'un text autèntic, però simplificat a un nivell d'entrada a la universitat -el que en podríem dir "text de registre pedagògic"-), sobre un tema de cultura general actual, del tipus corrent en els mitjans de comunicació. L'examinand haurà de respondre vuit preguntes d'opció múltiple (a, b, c, d) sobre aquest text, amb un valor de 0,25 cadascuna.

La realització d'aquesta prova s'articula de la següent manera:

 1. Una breu introducció per fer que l'oient es familiaritzi amb les veus, el tema, el ritme i l'acústica de la gravació. El text de la introducció podrà ser llegit alhora que escoltat.
 2. Una pausa inicial per a que l'alumne llegeixi les preguntes de comprensió.
 3. Primera audició del text.
 4. Primera pausa per a completar les respostes.
 5. Segona audició del text.
 6. Segona pausa per a completar les respostes.

Comprensió escrita
Consisteix en una activitat de comprensió d'un text anglès escrit en llenguatge estàndard, no especialitzat. L'exercici, amb un valor global de fins a quatre punts, té com objectiu avaluar el nivell de comprensió escrita de l'alumnat. Consta de vuit preguntes d'opció múltiple (a, b, c, d) sobre aquest text, amb un valor de 0.5 cadascuna.

Expressió escrita
Consisteix en la producció d'una redacció personal, sobre un tema relacionat amb el text utilitzat en l'exercici de comprensió lectora. Aquesta redacció, d'una extensió no inferior a cent paraules, s'haurà d'ajustar a les indicacions de l'opció triada. L'exercici serà qualificat amb un total de fins a quatre punts.

amunt

  Criteris generals d'avaluació

Listening comprehension: 2 points

 • 0.25 points for each correct answer to a multiple choice question (8 questions).
 • wrong answers will be penalized (-1/3 of the question value = -0,08).

Reading comprehension: 4 points

 • 0.5 for each correct answer to a multiple choice question (8 questions).
 • wrong answers will be penalized (-1/3 of the question value = -0,16).

Composition: 4 points
The following aspects will be evaluated separately on a scale of 0 to 10 points.

b.1 Grammar (25 % of the composition grade)
Two different aspects will be contemplated under this heading:

 • the correct and appropriate use of morphological and syntactic structures
 • the range (variety and complexity) of structures used.

b.2 Vocabulary (25 % of the composition grade)
Two main aspects will be considered:

 • the range and appropriate use of vocabulary (variety of semantic fields, richness, phrasal verbs, collocations, idiomatic expressions, linking words,...).
 • the correct spelling of words.

b.3 Text / Paragraph building (25 % of the composition grade)
Two main aspects will be examined:

 • The clarity of organization of ideas within the sentence, the paragraph and the text
 • The clear and correct use of punctuation and text markers.

b.4 Maturity (25 % of the composition grade)
Aspects contemplated in this category:

 • The skillful handling of the topic (clear thinking, good outline, well-reasoned ideas, creativity, ...)

Reminders

 • Wrong format: If a composition does not follow the format (letter, dialogue, news report, diary, for and against argumentation, description, narrative, ...) of the chosen option, it will be penalized up to 1 point.
 • Copying from the text: the use of full sentences or fragments taken from the text will not be considered as personal writing.
 • Insufficient length. Compositions under 100 words will be penalized up to 1 point.
 • Wrong topic: No points will be given to a composition written on a topic not included in the two given options.